Gud är en rosa elefant

Sedan Humanisterna för en tid sedan lanserade sin kampanj ”Gud finns nog inte” och publicerade ett sekulärt manifest, som krävde att lagar och normer som ska omfatta alla ska bygga på allmänmänsklig grund, inte religiös, har debattens vågor gått höga.

Ett av de mer seriösa och kritiska inläggen levererades nyligen av Stefan Einhorn, som med sitt agnostiska manifest slår ett slag för en tredje väg mellan vad han uppfattar som extrempositioner – övertygad gudstro och ateism – i syfte att underlätta dialog.

Visserligen finns det en del resonemang i hans manifest som är värda att diskutera. Men det finns också skäl att vara på sin vakt gentemot hans utgångspunkt, vilken är att ”det vare sig är bevisat eller motbevisat att det finns en Gud”. Därför agnosticism. Det är ett förhållningssätt som antagligen respekteras av många. Men något argument för att gud kanske existerar är det inte.

För saken är den, att det inte går att bevisa att något inte existerar. Men det är inte ett skäl att påstå att detta något faktiskt existerar. Varken ifråga om gud eller ifråga om, låt säga, rosa, självlysande elefanter. Det är inte bevisat att sådana djur inte existerar. Men innebär det att vi tillmäter påståendet ”rosa självlysande elefanter finns” samma sanningsvärde som påståendet att ”sådana djur nog inte finns”?

Rationell vetenskaplig metod kräver att ett påstående ska kunna beläggas och kontrolleras av andra. Lyckas man belägga sitt påstående med empiriska observationer eller logiska resonemang, antar vi att påståendet är riktigt, åtminstone intill dess att någon visar att det är felaktigt. All kunskap är i denna mening provisoriska sanningar om vår värld.

Ett rationellt förhållningssätt gentemot religioner kräver att vi behandlar gud som en rosa, självlysande elefant och ställer frågan till de religiösa: vilka observationer och vilka logiska resonemang stödjer ert synnerligen kontroversiella påstående om en varelse som skapat allt och som har makt att styra över allt?

Hittills har inga fakta presenterats som gör att vi bör acceptera påståendet om att gud finns. Ett rationellt förhållningssätt leder till att vi antar att en sådan varelse antagligen inte existerar. Bevisbördan ligger helt på de religiösa.

Men är detta verkligen en strid att ta i det sekulära Sverige? Ja, faktiskt. För marken sluttar brant. Ett hypotetiskt exempel på detta: det är inte bevisat att gud inte skapade världen på sex dagar och samtidigt finns det förmodligen luckor i evolutionsteorin, så en god mittenväg mellan dessa extrempositioner bör väl vara att skolundervisningen förhåller sig neutral till och undervisar i såväl kreationism som evolution?

Den första försvarslinjen för det rationella tänkandet gentemot den religiösa mystiken går sålunda vid Einhorns påstående. Därefter avgrunden.

Publicerad i SKD 20090731

%d bloggare gillar detta: